เทปเสียงสวดมนต์ 24 ชม.

www.พุทธพรหมปัญโญ.com

บทพระมหาจักรพรรดิ

เสียงสวดหมู่คณะ

เสียงหลวงตาม้า

บทสวดมนต์
พระคาถามหาจักรพรรดิ

นะโมพุทธายะ,
พระพุทธะ ไตรรัตนญาณ,
มณีนพรัตน์, สีสะหัสสะ สุธรรมา,
พุทโธ ธัมโม สังโฆ, ยะธาพุทโมนะ,
พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา,
อัคคีทานัง วะรังคันธัง,
สีวลีจะมหาเถรัง,
อะหัง วันทามิ ทูระโต,
อะหัง วันทามิ ธาตุโย,
อะหัง วันทามิ สัพพะโส,
พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ.

เสียงสวดมนต์รอบค่ำ

เว็บไซต์พุทธพรหมปัญโญ
วัดพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) หรือวัดถ้ำเมืองนะ
หมู่ 1 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
Website :
www.พุทธพรหมปัญโญ.com
www.buddhaprompanyo.com

Webmaster : Ask Luangta